Ποιοι Είμαστε

Στον COMCY, εστιάζουμε στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη διαφόρων ομάδων-στόχων και τομέων της κοινωνίας, μέσω της συμμετοχής σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, καθώς και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, μεταφέρουμε και παρέχουμε καλές πρακτικές από την Κύπρο και άλλες χώρες της Ε.Ε.

Οι Δραστηριότητές μας

Οι βασικές πτυχές όσον αφορά την εμπειρία και τεχνογνωσία του COMCY είναι:

  • η προηγούμενη εμπειρία σε δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης,
  • η εμπειρογνωμοσύνη στους εκάστοτε τομείς που απαιτούνται και το επίπεδο επάρκειας σε αυτό,
  • η πρόσβαση στις άμεσες και έμμεσες ομάδες στόχων (έρευνα, ανάπτυξη, διάδοση, εκμετάλλευση αποτελεσμάτων):
    1. Εμπειρία σε δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης προς τους τελικούς χρήστες των έργων. Διασφαλίζει ότι ο COMCY γνωρίζει τα αναμενόμενα υψηλά ποιοτικά πρότυπα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την υλοποίηση ενός έργου.
    2. Η εμπειρογνωμοσύνη και το επίπεδο ικανοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Αυτό περιλαμβάνει τη γνώση σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται. Ο COMCY δραστηριοποιείται στους τομείς του εκάστοτε έργου, ως επίσης συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα κ.α. Επιπλέον, o COMCY διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για τη διάδοση των αποτελεσμάτων, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και διεθνή προγράμματα, μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου εταίρων στο εξωτερικό. Ο COMCY είναι σε θέση να αναλάβει κάθε υπευθυνότητα και δραστηριότητα στα πλαίσια υλοποίησης ενός έργου, να προβεί στην ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του και να τα αξιοποιήσει αποτελεσματικά προς τις ομάδες-στόχους τις οποίες αφορούν.
    3. Ο COMCY έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο επαγγελματικών αλλά και των άμεσων και έμμεσων ομάδων-στόχων ενός έργου, ανεξαρτήτως τύπου. Αυτό, δίνει την ευχέρεια στον Οργανισμό να αναπτύξει, να αξιολογήσει και να τελειοποιήσει τα εκάστοτε αποτελέσματα ενός έργου μέσω της άμεσης πρόσβασης προς τους τελικούς χρήστες καθώς και στους ενδιαφερόμενους φορείς (σχολεία, ΑΕΙ, δημόσιες αρχές, φορείς κατάρτισης, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις κ.α)

Ο COMCY διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την εκπαίδευση και ανάπτυξη των τελικών χρηστών ενός έργου. Επιπλέον, μέσω της χρήσης διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων (σχετικά με δράσεις αξιολόγησης, παρέμβασης και ανάπτυξης), ως επίσης διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαίδευσης, ο COMCY διαθέτει εμπειρία στην παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης, ενισχύοντας έτσι τις ικανότητες και τις δεξιότητες τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων, συνδέοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες και τάσεις του μέλλοντος.

Το Όραμα μας

Όραμα μας είναι η προώθηση των κοινωνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων διαφόρων ομάδων στόχων (άτομα και σύνολα) μέσω καινοτόμων λύσεων και εκπαιδευτικών μεθόδων, προερχόμενες από βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, για ένα υποσχόμενο αύριο.

Η ομάδα μας

COMCY στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και εμπειρογνώμονες, σχετικούς με τους τομείς και δραστηριότητες στους οποίους δραστηριοποιείται ο Οργανισμός.

Επιπλέον, ο Οργανισμός μας συνεργάζεται με διάφορους Οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό στα πλαίσια υλοποίησης των Ευρωπαϊκών έργων και άλλων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στις οποίες συμμετέχει.

Scroll to Top