Διάρκεια:

01.11.2023 – 31.10.2026

FOCUS: Foreign Language Opportunities for Children with Unique Skills

Το έργο FOCUS υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, από εννέα οργανισμούς και εκπαιδευτικά κέντρα από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Στόχος του είναι να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των καθηγητών ξένων γλωσσών, στη διδασκαλία σε παιδιά (6-12 ετών) με μαθησιακές δυσκολίες, με τη χρήση της μεθόδου Digital Game – Based Learning και να ενισχύσει τις κοινωνικές και εγκάρσιες δεξιότητές τους όσον αφορά την ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Σκοπός

 • Να εξοπλίσει τους καθηγητές ξένων γλωσσών με καινοτόμες διδακτικές τεχνικές, μεθόδους και εργαλεία για την αποτελεσματική διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Εισαγωγή νέων και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, όπως η Ψηφιακή – Παιχνιδοκεντρική Μάθηση, στους καθηγητές ξένων γλωσσών.
 • Ανάπτυξη Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων που θα παρέχει υποστήριξη και καινοτόμες πρακτικές σε καθηγητές ξένων γλωσσών, οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί σε άλλες χώρες.
 • Δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης που θα προωθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών.

Στόχοι

Άμεσα

 • Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών σε δημοτικά σχολεία
 • Διευθυντές σχολείων
 • Δημοτικά σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά)
 • Καθηγητές ξένων γλωσσών

Έμμεσα

 • Άλλοι εκπαιδευτικοί πάροχοι, όπως εκπαιδευτικοί οργανισμοί ξένων γλωσσών
 • Ενώσεις καθηγητών ξένων γλωσσών
 • Παιδιά (6-12 ετών) με μαθησιακές δυσκολίες
 • Οικογένειες παιδιών (6-12 ετών) με μαθησιακές δυσκολίες
 • Οργανώσεις για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
 • Επαγγελματίες/εμπειρογνώμονες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Επαγγελματίες/εμπειρογνώμονες σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών (ψυχολόγοι, νευρολόγοι κ.λπ.)
 • Επαγγελματίες ξένων γλωσσών
 • Δημόσιες αρχές
 • Τοπικές, περιφερειακές αρχές αρμόδιες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Τοπικές, περιφερειακές αρχές για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
 • Πανεπιστήμια

Παραδοτέα έργου

 1. Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών (6-12 ετών), τα οποία οι καθηγητές ξένων γλωσσών θα μπορούν να χρησιμοποιούν στην τάξη.
 2. Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση των καθηγητών ξένων γλωσσών σε:
  • Να εντοπίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες.
  • Να διδάσκουν στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πώς να μαθαίνουν.
  • Να εξοικειωθούν με τη μέθοδο DGBL και πώς να την εφαρμόζουν κατά τη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
 3. Ψηφιακή βάση δεδομένων, με στόχο να παρέχει στους καθηγητές ξένων γλωσσών τα καλύτερα εργαλεία και πρακτικές για τη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Scroll to Top