Διάρκεια:

01/01/2017 – 31/12/2018

South Eastern Europe Women Business Angels Network – S.E.E.W.B.A.N

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη δικτύων γυναικών επιχειρηματικών αγγέλων (WBA) σε χώρες που έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στον τομέα αυτό, όπως είναι η Ελλάδα, Κύπρος, Σλοβενία, Ουγγαρία και Βουλγαρία και τη μεταφορά εμπειρίας και καθοδήγησης από πιο έμπειρες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία). Ο παραπάνω στόχος αναμένεται να ικανοποιηθεί μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες εταίρους καθώς και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:
 • προσδιορισμός των παραγόντων επιτυχίας, των προκλήσεων και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες για να γίνουν επιχειρηματικοί άγγελοι
 • εφαρμογή στρατηγικής και ανάπτυξη πρότασης συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων και αύξηση του αριθμού των γυναικών επιχειρηματικών αγγέλων στις περιφέρειες της κοινοπραξίας
 • ενίσχυση των δεξιοτήτων των γυναικών επιχειρηματικών αγγέλων έσω της παροχής προγραμμάτων κατάρτισης και καθοδήγησης
 • αύξηση των δεξιοτήτων των γυναικών επιχειρηματιών στο pitching και τις σχετικές επιχειρηματικές στρατηγικές μέσω της παροχής εκπαίδευσης
 • ανάπτυξη μιας μεικτής μεθόδου κατάρτισης (διαδικτυακή και προσωπική εκπαίδευση)
Το έργο αναμένεται να έχει εξαιρετικό αντίκτυπο, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:
 • Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών αγγέλων
 • Αύξηση του όγκου των επενδύσεων των γυναικών επιχειρηματικών αγγέλων στις επιχειρήσεις των γυναικών επιχειρηματιών
 • Βελτίωση, με τη χρήση της κατάρτισης, των δεξιοτήτων των γυναικών επιχειρηματικών αγγέλων ώστε να συμμετέχουν επιτυχώς σε επενδύσεις με γυναίκες επιχειρηματίες
 • Βελτίωση, μέσω της χρήσης της κατάρτισης των δεξιοτήτων των γυναικών επιχειρηματιών για την επιτυχή συμμετοχή σε εκδηλώσεις
 • Βελτίωση της δικτύωσης και των επαφών μεταξύ γυναικών επιχειρηματικών αγγέλων, γυναικών επιχειρηματιών και άλλων ενδιαφερομένων
 • Βελτίωση της κατανόησης των εμποδίων και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την ανάπτυξη της χρηματοδότησης των επιχειρηματικών αγγέλων στους τομείς στόχους του έργου.
Scroll to Top