Διάρκεια:

01/11/2018 – 30/04/2021

Special Intimacy Needs Educator – Assisting differently abled people with the improvement of their emotional and sexual needs

Το έργο Special Intimacy Needs Educator – Assisting differently abled people with the improvement of their emotional and sexual needs έχει ως απώτερο σκοπό να διαδώσει και να προωθήσει στην Ευρώπη ένα νέο ρόλο, τον ρόλο του ειδικού εκπαιδευτή σε θέματα συναισθηματικής και σεξουαλικής αγωγής των ατόμων με ειδικές ικανότητες.

Το Έργο έχει ως κύριο στόχο να επισημοποιήσει την εκπαίδευση των ατόμων που ασχολούνται με  θέματα συναισθηματικής και σεξουαλικής αγωγής των ατόμων με ειδικές ικανότητες, με την αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούν μέσα από μη – τυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης και εκμάθησης.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του έργου είναι:

– Να προωθήσει την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης για άτομα/εκπαιδευτές που παρέχουν υποστήριξη σε άτομα με ειδικές ικανότητες στα θέματα της συναισθηματικής και σεξουαλικής αυτοσυνείδησης,

– Να προβάλει το πόσο σημαντικό είναι η παροχή υποστήριξης από ένα ειδικευμένο εκπαιδευτή σε άτομα με ειδικές ικανότητες ως προς τις δεξιότητες σε θέματα σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις, συναισθηματικών και σεξουαλικών σχέσεων,

– Να εκπαιδεύσει ειδικούς εκπαιδευτικές, με επαρκή γνώση των διαφόρων μορφών αναπηρίας, σε σχέση  με τους διαπροσωπικούς, συναισθηματικούς και σεξουαλικούς τομείς

Τα παραδοτέα του έργου

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του Έργου, θα αναπτυχθούν τέσσερα κύρια παραδοτέα:

  1. Προσδιορισμός των δεξιοτήτων ικανοτήτων και γνώσεων που πρέπει να κατέχει ένας ειδικός εκπαιδευτής,
  2. Καταγραφή  των μαθησιακών αποτελεσμάτων που θα αποκτηθούν μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
  3. Συγκρότηση της διαδικασίας αξιολόγησης των δεξιοτήτων που εντοπίστηκα προηγουμένως,
  4. Καθορισμός κοινής πιστοποίησης και τελικής αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που εντοπίστηκαν, καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν.

Η κοινοπραξία του έργου, αποτελείται από έξι οργανισμούς, από έξι διαφορετικές χώρες. Εκτός από τον Center for Competence Development Cyprus (Κύπρος), οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από Λετονία, Ισπανία, Ιταλία και Ρουμανία.

Scroll to Top