Διάρκεια:

01/10/2020 – 30/11/2022

TuDOrs: Turning the Learning Disabilities into Opportunities

Η COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο TuDOrs που στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των δασκάλων / εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στη διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ). Το έργο επικεντρώνεται στην ανεπαρκή γνώση ως προς τον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών και στην προώθηση ενός κοινού πλαισίου, κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας και διαθέσιμων εργαλείων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε άτομα με ΜΔ.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

– Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των δασκάλων / εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σχετικά με τις ΜΔ;

– Εκμάθηση καινοτόμων τεχνικών διδασκαλίας, προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων, για την ομαλή και επιτυχή διδασκαλία ατόμων με ΜΔ;

– Κατανόηση και βελτίωση των αναγκών των δασκάλων / εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών που διδάσκουν άτομα με ΜΔ;

– Ανάπτυξη ενός εργαλείου αυτό-αξιολόγησης για δασκάλους / εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι:

  1. Σύνοψη των υφιστάμενων καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών και εργαλείων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε άτομα με ΜΔ;
  2. Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
  3. Εργαλείο αυτόαξιολόγησης για δασκάλους / εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από οκτώ έμπειρους εταίρους που προέρχονται από επτά ευρωπαϊκές χώρες. Μαζί με την COMCY (Κύπρος), οι υπόλοιποι συνεργάτες προέρχονται από τη Σλοβενία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Scroll to Top