Διάρκεια:

01/11/2020-31/10/2022

Co-education in Green

H COMCY συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο CoeducationinGreen που στοχεύει στην προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω έργων, με κύρια ομάδα στόχου εκπαιδευτές ενηλίκων, με τη συμμετοχή εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των ηγετικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και η προώθηση θεμάτων, όπως η ένταξη, η συμμετοχή και η περιβαλλοντική συνείδηση, σε μια διαδικασία συλλογικής μετατροπής δημόσιων χώρων σε πράσινα σημεία και εκπαιδευτικούς χώρους, χρησιμοποιώντας εργαλεία ειδικά για την εκπαίδευση και μιας βιώσιμης φυσικής ανάπτυξης.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

– Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με την εκπαίδευση που βασίζεται στη συνεργασία αλλά και των ηγετικών τους δεξιοτήτων

– Βελτίωση της γνώσης των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση

– Ενίσχυση των σχέσεων των ατόμων εντός των τοπικών κοινοτήτων και προώθηση των αξιών της κοινωνικής ένταξης, της βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας

– Προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ οργανισμών και εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και ενδιαφέρονται για τη θεματική του έργου.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου:

– Μεθοδολογία δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδικασιών εφαρμογής

– Διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης για τη βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με την εκπαίδευση που βασίζεται στη συνεργασία προσανατολισμένη στο περιβάλλον

– Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτικά κέντρα σχετικά με τον τρόπο συν-δημιουργίας πολυαισθητηριακών κήπων για ενήλικες με αναπηρίες.

Οι κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 7 οργανισμούς της ΕΕ από 6 διαφορετικές χώρες. Μαζί με την COMCY (Κύπρος), οι άλλοι προέρχονται από την Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Λιθουανία.

Scroll to Top