Διάρκεια:

28.02.2022 – 28.02.2025

i-learn4health | Health promotion and health education in children through Digital Game-Based Learning

Το έργο iLearn4Health υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 8 φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς από Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία, και Ισπανία. Στόχος του είναι η ένταξη μιας ευρύτερης κουλτούρας υγείας και υγιεινής στις διαδικασίες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσοντας παράλληλα ψηφιακά εργαλεία προς τον σκοπό αυτό.

Σκοπός

 • Η ανάπτυξη μιας επιστημονικής οπτικής για την υγεία, από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα δώσει την δυνατότητα σε δασκάλους να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, πάνω σε ζητήματα που αφορούν την υγεία.
 • Η προώθηση της Ψηφιακής Εκπαίδευσης μέσω Βίντεο-Παιχνιδιών (Digital Game-Based Learning – DGBL).

Target groups

Άμεσα

 • Δάσκαλοι και διευθυντές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Υπεύθυνοι για τους κανόνες υγιεινής και την ασφάλεια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Έμμεσα

 • Παιδιά 6-12 ετών, καθώς και οι γονείς τους
 • Ενώσεις, οργανισμοί, και σωματεία δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικοί και επαγγελματίες σε μεθόδους DGBL
 • Ειδικοί και επαγγελματίες στην εκπαίδευση νέων
 • Ειδικοί και επαγγελματίες στην δημόσια υγεία, καθώς και στην εκπαίδευση σε θέματα υγείας
 • Εκπαιδευτικά κέντρα
 • Απόφοιτοι Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Ιδρυμάτων

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

 • Σύλλογοι, δίκτυα, και οργανώσεις γονέων και κηδεμόνων
 • Οργανώσεις με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα υγείας
 • Οργανώσεις με αντικείμενο την εκπαίδευση νέων (6-12 ετών)
 • Δημόσιους-ιδιωτικούς φορείς με αντικείμενο την εκπαίδευση και την υγεία
 • Πανεπιστήμια με τμήματα ‘Επιστημών Υγείας και Εκπαίδευσης’

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου iLearn4Health είναι τα παρακάτω:
 • Ηλεκτρονικό Διαγνωστικό Εργαλείο με σκοπό την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου DGBL, στην εκπαίδευση παιδιών.
 • ‘Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια’ για την προώθηση ζητημάτων Δημόσιας Υγείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για την προώθηση της Υγείας στην εκπαίδευση, μέσω της μεθοδολογίας DGBL.
Scroll to Top