Πολιτική απορρήτου της comcy.com

Η παρούσα εφαρμογή συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες της.

Ιδιοκτήτης και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: ComCy

Email επικοινωνίας: info@comcy.com

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει η παρούσα Εφαρμογή, η ίδια ή μέσω τρίτων, είναι: όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1. Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με κάθε τύπο Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή με ειδικά επεξηγηματικά κείμενα που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή Δεδομένων

2. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, στην περίπτωση των Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της εφαρμογής.

3. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από την παρούσα Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή των Δεδομένων αυτών μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας Εφαρμογής. Σε περιπτώσεις όπου η παρούσα Εφαρμογή αναφέρει ρητά ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν τα Δεδομένα αυτά χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

4. Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποια Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Ιδιοκτήτη.

5. Οποιαδήποτε χρήση των Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από την παρούσα Εφαρμογή ή από τους ιδιοκτήτες των υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Εφαρμογή εξυπηρετεί τον σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, πέραν οποιουδήποτε άλλου σκοπού που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies, εφόσον υπάρχει.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω της παρούσας εφαρμογής και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των δεδομένων στον ιδιοκτήτη.

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής των Δεδομένων.
Η επεξεργασία των Δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστών ή/και εργαλείων με δυνατότητα πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους υπεύθυνων προσώπων που εμπλέκονται με τη λειτουργία της παρούσας εφαρμογής (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομικά, διαχείριση συστήματος) ή σε εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, μεταφορείς αλληλογραφίας, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών) που έχουν οριστεί, εάν είναι απαραίτητο, ως Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων από τον Ιδιοκτήτη. Ο ενημερωμένος κατάλογος των εν λόγω μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να επιτρέπεται να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα μέχρι ο Χρήστης να αντιταχθεί στην εν λόγω επεξεργασία (“opt-out”), χωρίς να χρειάζεται να στηριχθεί στη συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει κάθε φορά που η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων,
 • η παροχή των Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας συμφωνίας με τον Χρήστη και/ή για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις του,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο ιδιοκτήτης,
 • η επεξεργασία σχετίζεται με καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον ιδιοκτήτη,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο ιδιοκτήτης ή τρίτος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης θα βοηθήσει ευχαρίστως να διευκρινιστεί η συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ιδίως εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί νόμιμη ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Τοποθεσία

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του ιδιοκτήτη και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του Χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά των Δεδομένων του Χρήστη σε χώρα διαφορετική από τη δική του. Για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας των εν λόγω διαβιβαζόμενων Δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να ενημερωθούν για τη νομική βάση της διαβίβασης δεδομένων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό που διέπεται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, καθώς και για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης για τη διαφύλαξη των δεδομένων τους.

Εάν λάβει χώρα μια τέτοια μεταφορά, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα ελέγχοντας τα σχετικά τμήματα του παρόντος εγγράφου ή να επικοινωνήσουν με τον ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Χρόνος διατήρησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Συνεπώς:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του χρήστη διατηρούνται μέχρι την πλήρη εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του ιδιοκτήτη διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο ιδιοκτήτης στα σχετικά τμήματα του παρόντος εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον ιδιοκτήτη.

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επεξεργασία, εφόσον η συγκατάθεση αυτή δεν έχει ανακληθεί. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα διαγράφονται. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Τα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη συλλέγονται για να μπορέσει ο Ιδιοκτήτης να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Analytics, προστασία από SPAM και επικοινωνία με τον χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω σκοπούς επεξεργασίας και τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στα αντίστοιχα τμήματα του παρόντος εγγράφου.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και με τη χρήση των ακόλουθων υπηρεσιών:

Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτή την ενότητα επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρακολουθεί και να αναλύει την κίνηση στο διαδίκτυο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών.

Google Analytics (Google LLC)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της Εφαρμογής, να συντάσσει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google.
Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για την πλαισίωση και την εξατομίκευση των διαφημίσεων του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies,

Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες –  Πολιτική απορρήτου – Opt Out. Συμμετοχή στην Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου

Φόρμα επικοινωνίας (αυτή η εφαρμογή)

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί την παρούσα Εφαρμογή να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες, προσφορές ή οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος, όπως υποδεικνύεται από την επικεφαλίδα της φόρμας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- όνομα- επώνυμο- αριθμός τηλεφώνου.

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας αναλύει την κίνηση αυτής της Εφαρμογής, η οποία ενδέχεται να περιέχει προσωπικά δεδομένα των χρηστών, με σκοπό το φιλτράρισμά της από τμήματα της κίνησης, μηνύματα και περιεχόμενο που αναγνωρίζονται ως SPAM.

Google reCAPTCHA (Google LLC)

Το Google reCAPTCHA είναι μια υπηρεσία προστασίας από SPAM που παρέχεται από την Google LLC.
Η χρήση του reCAPTCHA υπόκειται στις διατάξεις της Google privacy policy και στους όρους χρήσης.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies,

Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου. Συμμετοχή στην Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σημαίνει ότι μια απόφαση που ενδέχεται να έχει έννομες συνέπειες ή παρόμοιες σημαντικές συνέπειες για τον Χρήστη, λαμβάνεται αποκλειστικά με τεχνολογικά μέσα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η παρούσα εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Η παρούσα εφαρμογή υιοθετεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του χρήστη και του ιδιοκτήτη ή με βάση τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη, όπου η συγκατάθεση αυτή απαιτείται από το νόμο.
Οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις λαμβάνονται με τεχνολογικά μέσα – ως επί το πλείστον με βάση αλγόριθμους που υπόκεινται σε προκαθορισμένα κριτήρια – τα οποία μπορεί επίσης να παρέχονται από τρίτους.
Το σκεπτικό πίσω από την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων είναι:

1. για να καταστεί δυνατή ή να βελτιωθεί με άλλο τρόπο η διαδικασία λήψης αποφάσεων,

2. να χορηγείται στους χρήστες δίκαιη και αμερόληπτη μεταχείριση με βάση συνεπή και ομοιόμορφα κριτήρια,

3. για να μειωθεί η πιθανή ζημία που προέρχεται από ανθρώπινα λάθη, προσωπικές προκαταλήψεις και τα παρόμοια που μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε διακρίσεις ή ανισορροπία στη μεταχείριση ατόμων κ.λπ,

4. για να μειωθεί ο κίνδυνος αδυναμίας του Χρήστη να εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει σύμβασης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους σκοπούς, τις υπηρεσίες τρίτων, εάν υπάρχουν, και οποιαδήποτε ειδική αιτιολογία για τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τις σχετικές ενότητες του παρόντος εγγράφου.

Συνέπειες των αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τους χρήστες και δικαιώματα των χρηστών που υπόκεινται σε αυτές

Κατά συνέπεια, οι Χρήστες που υπόκεινται σε τέτοια επεξεργασία, δικαιούνται να ασκήσουν συγκεκριμένα δικαιώματα που αποσκοπούν στην αποτροπή ή στον περιορισμό με άλλο τρόπο των πιθανών αποτελεσμάτων των αυτοματοποιημένων αποφάσεων που λαμβάνονται.
Ειδικότερα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα:

 • να λάβουν εξηγήσεις για κάθε απόφαση που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με την εν λόγω απόφαση,
 • να αμφισβητήσετε μια απόφαση ζητώντας από τον ιδιοκτήτη να την επανεξετάσει ή να λάβει νέα απόφαση σε διαφορετική βάση,
 • να ζητήσει και να λάβει από τον Ιδιοκτήτη ανθρώπινη παρέμβαση στην εν λόγω επεξεργασία. Για να μάθει περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα του Χρήστη και τα μέσα άσκησής τους, ο Χρήστης καλείται να συμβουλευτεί το τμήμα του παρόντος εγγράφου που αφορά τα δικαιώματα του Χρήστη.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα τους που επεξεργάζεται ο Ιδιοκτήτης. Ειδικότερα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:
 • Ανάκληση της συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Ένσταση στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους, εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει νομικής βάσης διαφορετικής από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μαθαίνουν εάν ο ιδιοκτήτης επεξεργάζεται δεδομένα, να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λαμβάνουν αντίγραφο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Επαληθεύστε και επιδιώξτε τη διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των δεδομένων τους και να ζητούν την επικαιροποίηση ή τη διόρθωσή τους.
 • να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης δεν θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα τους για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους.
 • Να διαγραφούν τα Προσωπικά Δεδομένα τους ή να αφαιρεθούν με άλλο τρόπο. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Ιδιοκτήτη.
 • Να λαμβάνουν τα Δεδομένα τους και να τα μεταφέρουν σε άλλον ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα τους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη, σε σύμβαση στην οποία συμμετέχει ο χρήστης ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις του.
 • Υποβάλετε καταγγελία. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον ιδιοκτήτη ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο ιδιοκτήτης, οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στην εν λόγω επεξεργασία προσκομίζοντας λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους και δικαιολογεί την αντίρρηση. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, ωστόσο, σε περίπτωση επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν στην εν λόγω επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία αιτιολόγηση. Για να μάθουν, εάν ο Ιδιοκτήτης επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες του παρόντος εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Τυχόν αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων του Χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Ιδιοκτήτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στο παρόν έγγραφο. Τα αιτήματα αυτά μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα εξεταστούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό και πάντοτε εντός ενός μηνός.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νομική δράση Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανή δικαστική ενέργεια που προκύπτει από την ακατάλληλη χρήση της παρούσας Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών. Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Ιδιοκτήτης ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος δημόσιων αρχών. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, η παρούσα Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος. Ημερολόγια συστήματος και συντήρηση Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, η παρούσα Εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με την παρούσα Εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) και να χρησιμοποιούν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP) για το σκοπό αυτό. Πληροφορίες που δεν περιέχονται στην παρούσα πολιτική Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή του παρόντος εγγράφου. Πώς αντιμετωπίζονται τα αιτήματα “Do Not Track” Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα “Μην παρακολουθείτε”. Για να διαπιστώσετε αν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί, τηρεί τα αιτήματα “Μην παρακολουθείτε”, διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τους χρήστες του σε αυτή τη σελίδα και ενδεχομένως εντός αυτής της Εφαρμογής ή/και – στο βαθμό που είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – αποστέλλοντας ειδοποίηση στους χρήστες μέσω οποιωνδήποτε στοιχείων επικοινωνίας διαθέτει ο Ιδιοκτήτης. Συνιστάται έντονα να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα, ανατρέχοντας στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναγράφεται στο κάτω μέρος. Εάν οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται βάσει της συγκατάθεσης του χρήστη, ο ιδιοκτήτης συλλέγει νέα συγκατάθεση από τον χρήστη, όπου απαιτείται.

Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)

Κάθε πληροφορία που επιτρέπει άμεσα, έμμεσα ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης – την ταυτοποίηση ή την αναγνωρισιμότητα ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα χρήσης

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτή την Εφαρμογή), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που χρησιμοποιούν αυτή την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα κ.λπ.). ), τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο χρήστης, τα διάφορα χρονικά στοιχεία ανά επίσκεψη (π.χ, ο χρόνος που δαπανήθηκε σε κάθε σελίδα εντός της εφαρμογής) και τα στοιχεία σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθήθηκε εντός της εφαρμογής με ιδιαίτερη αναφορά στην αλληλουχία των σελίδων που επισκέφθηκαν, καθώς και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και/ή το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί την παρούσα Εφαρμογή, το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο των Δεδομένων.

Υποκείμενο των δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή Επόπτης δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (ή ιδιοκτήτης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Ιδιοκτήτης της παρούσας Εφαρμογής.

Αυτή η εφαρμογή

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από την παρούσα Εφαρμογή, όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εάν υπάρχουν) και σε αυτόν τον ιστότοπο/εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Cookies

Μικρά σύνολα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη.

Νομικές πληροφορίες

Η παρούσα δήλωση απορρήτου έχει καταρτιστεί με βάση τις διατάξεις πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου. 13/14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

 

Scroll to Top